Programa

Espai En Construcció

A continuació l’esborrany dels eixos programàtics aprovats el mes de gener de 2015:

Junts Guanyem Vallirana és una candidatura unitària, plural i transparent conformada per veïns i veïnes de Vallirana. No manté un vincle orgànic amb cap organització i/o partit nacional o estatal i defensa l’obertura de processos constituents impulsats des de baix. Entre altres propostes, planteja la construcció de nous mecanismes de participació popular i de decisió col·lectiva, articular a les majories socials i als diversos actors polítics locals en un projecte il·lusionador de caràcter municipal i l’acció i el compromís davant la urgència social. Les seves reivindicacions programàtiques són:

1 – Defensa d’un sistema públic de qualitat i dels serveis de proximitat local

Defensem la municipalització dels serveis públics i l’adopció de mesures que frenin la privatització i l’especulació. En aquest sentit, apostem, d’una banda, per la potenciació i el desenvolupament dels serveis de proximitat local i, de l’altre, per la promoció de processos de contractació accessibles i transparents. Al mateix temps, creiem que és necessari fomentar les cooperatives locals i les empreses acreditades amb bones pràctiques socials, laborals i ambientals.

2 – Municipalisme

Les i els valliranencs han de ser l’eix central de l’acció municipal i generar les dinàmiques socials pròpies de Vallirana. En aquest sentit, cal potenciar la cohesió social i la participació popular, les xarxes ciutadanes de solidaritat i la creació de consells d’urbanitzacions. Igualment, és imprescindible una gestió municipal transparent sota control democràtic i un canvi estructural de l’ajuntament: defensem la construcció d’un consistori més eficient amb un funcionament i unes pràctiques socials innovadores, transparents i democràtiques; una gestió municipal que potencii la participació popular i l’autogestió; i, sens dubte, un ajuntament paritari en relació als càrrecs públics i treballadores que defensi els drets de totes i tots contra la precarització laboral i les retallades. Al seu torn, ens oposem al projecte de llei de Governs Locals de la Generalitat de Catalunya i a la nova llei de l’Administració Local impulsada pel govern central: amb l’excusa de “racionalitzar l’administració”, retalla drets i elimina serveis i competències en aquells municipis amb menys de 20.000 habitants.

3 – Benestar social i acció social

Prioritzar recursos per als serveis socials de Vallirana; lluitar contra les desigualtats i contra la pobresa energètica i infantil; treballar per l’assistència sanitària universal
(cal recuperar les urgències del CAP de Vallirana i conservar la seva titularitat pública davant la privatització progressiva de la sanitat per part del govern de la Generalitat); i potenciar accions immediates per a la superació de les situacions d’emergència social són, avui més que mai, mesures urgents i imprescindibles. Així mateix, és necessari donar suport a les famílies amb membres a l’atur (a Vallirana hi han més de 1200 aturats i aturades) o en situació de dependència, d’una banda, i fomentar polítiques efectives d’inserció laboral, de creació de llocs de treballs comunitaris i apostar per un model de repartiment del treball, de l’altre. Junts Guanyem Vallirana defensa la col·laboració amb les xarxes socials i solidàries actives a Vallirana, l’oposició activa contra els desnonaments (garantir l’accés a un habitatge digne, sancionar als bancs amb pisos buits i forçar a les entitats financeres de Vallirana a negociar amb els afectats són mesures prioritàries) i la creació de plans integrals per a la gent gran. Igualment, aposta per redefinir les polítiques d’ajut i suport a les famílies establint els mecanismes adients per supervisar les necessitats.

4 – Compromís amb les lluites i els moviments socials.

Defensem un municipalisme constituent, participatiu, des de baix i, si és necessari, desobedient, compromès amb les lluites i els moviments socials de Vallirana. Junts Guanyem Vallirana treballa per enfortir i potenciar les plataformes i actors socials actius al municipi. Al mateix temps, lluita per crear i impulsar noves iniciatives reivindicatives des d’una perspectiva apartidista per implicar als valliranencs i valliranenques en la defensa dels seus drets. Moviments d’aturats i aturades, plataformes contra els desnonaments, actors oposats a les retallades, entre d’altres, són lluites necessàries i prioritàries.

5 – Ètica financera i fiscal. Pressupostos participatius.

Treballar per l’autonomia i la suficiència financera de l’ajuntament de Vallirana és indispensable per disposar recursos municipals propis. Precisament, cal prioritzar l’ajut als veïns i veïnes del municipi enfront del pagament del deute. En aquest sentit, defensem, en el cas que sigui necessària, una política desobedient amb les institucions i les entitats supramunicipals que atorgui preferència a les necessitats dels valliranencs i valliranenques. No obstant això, creiem que són les persones i entitats, i no la institució municipal en exclusiva, les que han de decidir democràticament on destinar les inversions i els recursos municipals. Per això mateix, apostem per un pressupost participatiu debatut i acordat entre les i els valliranencs, les diverses plataformes, actors socials i consells d’urbanitzacions i les diferents entitats culturals, esportives i solidàries del poble. Al seu torn, cal impulsar un Observatori Ciutadà Municipal per fiscalitzar les despeses i fer un control exhaustiu dels recursos. Per una altra part, Junts Guanyem Vallirana defensa una justa redistribució de la riquesa acumulada, una fiscalitat ecològica i l’aprovació d’ordenances per a l’increment de l’ús d’energies renovables i millora de l’eficiència energètica.

6 – Promoció de l’economia social.

Defensem polítiques de promoció i suport a la economia social i cooperativa, a les xarxes d’autogestió de serveis i béns de consum (xarxes de consum, banc del temps, espais familiars per a la petita infància), agricultura urbana (horts comunitaris), emprenedoria social i comerç de proximitat. Per fer-ho possible, apostem pel finançament de l’activitat econòmica social i ambientalment responsable del poble i per la pedagogia de l’economia cooperativa. Així mateix, recolzem l’economia del bé comú; és a dir, un model alternatiu que proposa el benefici social i criteris de justícia social, sostenibilitat ecològica, participació democràtica, dignitat humana i solidaritat local. Al mateix temps, creiem que és indispensable el foment i l’impuls de les contractacions a nivell municipal per garantir la proximitat local, reduir el número d’aturats i aturades de Vallirana i potenciar la vida del poble.

7 – Cohesió social, autogestió i joventut.

L’enfortiment, la cohesió i l’impuls del teixit associatiu i veïnal de Vallirana és un aspecte central per fomentar la participació popular, el debat polític i social, l’autogestió i la convivència. Justament, cal garantir una major implicació activa de les i els valliranencs en la defensa dels seus drets i en el desenvolupament de les seves reivindicacions. D’aquesta manera, Junts Guanyem Vallirana aposta per la creació de mecanismes de decisió col·lectiva autònoms i apartidistes. De fet, la coordinació entre els actors socials i solidaris del poble, el desenvolupament de consells d’urbanitzacions o l’associació de les diverses entitats són alguns exemples que hem de consolidar entre totes i tots. Per una altra part, també volem iniciar els passos necessaris per començar a idear una nova Biblioteca amb major accesibilitat, més material, més espais i més infraestructura. I, en relació a la joventut, cal treballar per obrir un Ateneu Popular autogestionat que serveixi, d’una banda, per fomentar la participació de la joventut en actes socials, culturals i polítics i es converteixi en un punt de referència per reunir-se i organitzar les seves activitats i festes; i, de l’altre, que s’utilitzi com a espai social on totes les entitats i actors socials puguin reunir-se per realitzar els seus actes públics, reunions i/o esdeveniments. No hem de oblidar, d’altra banda, que és també és necessari fomentar l’esport de base i millorar les seves instal·lacions i equipaments, així com treballar per la viabilitat de la construcció o remodelació d’un poliesportiu nou.

8 – Desenvolupament territorial i urbanístic

Entenem el concepte d’urbanització i barri com a unitat bàsica de convivència ciutadana. Per això mateix, defensem un plantejament urbanístic valliranenc amb participació popular tenint en compte les singularitats de cada barri. Amb tot, cal potenciar la mobilitat sostenible, el transport públic i facilitar el desplaçament entre les urbanitzacions i el centre de Vallirana. Al mateix temps, és necessari treballar per fomentar l’estalvi energètic i les energies renovables, l’impuls d’ordenances ecològiques que desenvolupin una economia equilibrada i defensora del patrimoni natural de Vallirana, rendibilitzar i optimitzar els equipaments municipals i revisar el sistema de gestió i control de residus, contaminació acústica, lumínica i ambiental. Per una altra part, defensem, finalitzades les obres de la Variant, l’elaboració d’un projecte municipal per sol·licitar el carrer Major i l’obertura d’un procés participatiu per redissenyar el mateix.

9 – Patrimoni històric i natural.

Vallirana gaudeix d’un patrimoni històric i natural que cal preservar. En aquest sentit, la neteja forestal per a la prevenció d’incendis i la seva conservació ecològica, així com la rehabilitació de masies i edificis com l’antic Casal de Joves, son mesures necessàries per protegir-los. A més, defensem la prevenció de conductes incíviques que perjudiquen el nostre patrimoni històric i natural i l’educació necessària per evitar-les, un consum responsable i el desenvolupament actiu i sostenible del comerç local per evitar desplaçaments fora de Vallirana.

10 – Codi ètic, transparència i participació.

Junts Guanyem Vallirana és un moviment polític i municipal transparent i democràtic. En aquest sentit, funcionem mitjançant assemblees plurals i obertes a tothom. Les decisions, les nostres activitats, així com les actuacions dels nostres candidats i candidates a l’ajuntament de Vallirana són adoptades a les assemblees. Els nostres comptes son transparents i públics, rebutgem el finançament de la banca i lluitem contra la corrupció i les pràctiques clientelars. Així mateix, definim l’exercici d’un càrrec públic com un servei a la col·lectivitat de caràcter temporal i no com una professió. Per això mateix, el treball i la permanència dels càrrecs està subjecte a les decisions de les assemblees i tots els candidates i candidates es comprometen a complir el nostre codi ètic i programàtic.

Descarrega el programa 2015 aquí!

Anuncis