Informe: resum del ple ordinari del 8 d’octubre de 2015

Per Omar Rodríguez

Publiquem el resum -amb les nostres impressions i posicions- del passat ple muncipal ordinari 8 d’octubre 2015. En primer terme, exposem les mocions que vam presentar. En segon lloc, les preguntes que vam plantejar al punt final de Prec i Preguntes. I, per últim, fem un breu resum de les nostres posicions i impressions als diversos punts del ple municipal.

MOCIONS PRESENTADES DES DE JUNTS PER VALLIRANA

a) Moció per a l’elaboració d’un Reglament Orgànic Municipal (ROM)

Tot i que el ROM no és obligatori per als ajuntament, sí que és una eina molt útil que pot ser utilitzada per afavorir la participació popular, obrir nous espais i mecanismes per tal que els veïns i veïnes puguin participar més activament als assumptes del municipi; i, alhora, establir unes regles del joc que adaptin el marc legal vigent a les necessitats pròpies de l’ajuntament.

Considerem, al seu torn, que un ROM seria una eina molt útil per modificar el funcionament dels plens municipals i fer-los més participatius.

La moció, malauradament, no va ser aprovada. Va comptar amb el vot negatiu de l’equip de govern (PSC) i el de Ciutadans. ERC, CiU i Vallirana sí que es pot van votar favorablement.

b) Moció d’adhesió a la xarxa de municipis acollidors

Des de Junts per Vallirana vam presentar aquesta moció per adherir Vallirana a la xarxa de municipis acollidors, atenent a la crida que des de la Plataforma Stop Mare Mortum es fa als municipis catalans de creació d’una Xarxa de Municipis Acollidors.

La moció va comptar amb els vots favorables del PSC i de Ciutadans. ERC, Vallirana sí que es pot i CiU van abstenir-se.

Recordem que s’ha creat a l’ajuntament una comissió d’ajuda als refugiats/es. Us animem a participar!

Podeu consultar les dues mocions aquí: https://juntsguanyemvallirana.com/documents/

PREGUNTES PRESENTADES DES DE JUNTS PER VALLIRANA

a) Junts per Vallirana va preguntar a l’equip de govern sobre la qüestió d’Aqualia arrel dels talls de subministrament d’aïgua al municipi; i sobre si l’empresa ja ha assumit les seves responsabilitats (al ple municipal del Juliol es va aprovar un acord on s’exigia a Aqualia que asumís els costos dels dies que els veïns i veïnes van restar sense aïgua als seus domicilis);

b) Sobre la variant, volíem preguntar si els acords adoptats al ple extraordinari de l’agost van tenir algun tipus d’efecte (aquests acords el que pretenien era exigir al govern central que mantingués la finalització de les obres als tempos previstos acordats inicialment). L’equip de govern va informar prèviament a la nostra pregunta.

c) Alguns veïns i veïnes van traslladar-nos les seves inquietuds per la porta d’emergències de la piscina municipal: va romandre molts dies obertes i, en moltes ocasions, ocupant part de la via pública. Vam preguntar sobre la qüestió;
d) Per últim, alguns veïns i veïnes ens han fet arribar queixes dels sorolls provocats per vehïcles motoritzats a Vallirana; i la seva necessitat que l’ajuntament regulés aquesta situació. Vam preguntar sobre aquesta qüestió.

PUNTS DEL PLE MUNICIPAL SOBRE LES ORDENANCES FISCALS

1) Modificació ordenança fiscal de gestió recaptació i inspeccio dels tributs locals

Modificació: si bé l’emarg dels béns i drets dels veïns i veïnes amb deutes se situava en 500 euros, aquesta modificació el que preveu és l’augment d’aquesta xifra als 1000 euros.

Vot de Junts per Vallirana: ABSTENCIÓ. Valorem positivament que s’augmenti la xifra de 500 a 1000 euros; però no defensem l’embarg de béns i drets. Nosaltres entenem que, en comptes d’embargar, el que cal es proporcionar facilitats als veïns i veïnes (cal analitzar i estudiar els casos particulars) per afrontar els deutes amb l’agència tributària.

2) Modificació ordenança fiscal de l’impost sobre bens immobles

Aquesta modificació proposa que les bonificacions de l’impost sobre bens immobles a les famílies nombroses no serà aplicable pel 2016 i, per tant, la xifra que resta serà aplicada per fomentar la contractació a Vallirana.

Vot de Junts per Vallirana: ABSTENCIÓ. Les bases i els criteris fomentar la contractació a Vallirana contemplen uns requeriments que moltes empreses, disposades a contractar, creiem no poden assumir. Defensem la creació i el foment de creació de treball a Vallirana -i per veïns i veïnes de Vallirana-, però sota criteris que les peites i mitjanes empreses puguin assumir.

3) Modificació ordenança fiscal de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica
Aquesta modificació preveu un augment del 40% al 50% de la bonificació de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica a aquells titulars de vehícles que produeixin un menor impacte ambiental.

Vot de Junts per Vallirana: ABSTENCIÓ. Nosaltres valorem positivament que s’augmenti la bonificació. No obstant això, entenem que si es pretén fomentar l’ús de vehícles amb menys impacte ambiental, l’augment del percentatge de bonificació hauria de ser més ampli.

4) Modificació ordenança taxa de gestió i tractament de residus sòlids urbans.

La modificació és un canvi del redactat de l’ordenança per tal que un major nombre de famílies puguin acollir-se a una bonificació del 100% de la taxa de gestió i tractament de residus sòlis urbans.

Vot de Junts per Vallirana: A FAVOR. Entenem que aquesta modificació va en la línea de bonificar el 100% a aquelles famílies que per problemes econòmics no poden afrontar la taxa.

5) Modificació ordenança fiscal taxa de serveis funeraris municipals

Es contempla la regulació de nous serveis funeraris abans no regulats.

Vot de Junts per Vallirana: ABSTENCIÓ. No ens va quedar clar quins son els nous serveis regulats.

6) Modificació ordenança fiscal taxa per l’entrada de vehicles i per reserves de via pública

La proposta d’acord és que la taxa per l’entrada de vehicles sigui contemplada en metres.

Vot Junts per Vallirana: ABSTENCIÓ. Des de Junts per Vallirana ens vam abstenir perquè no podem determinar si aquest canvi serà més eficient o no.

7) Modificació delegació en la diputació de Barcelona de les funcions de gestió i de diversos ingressos de dret públic de l’ajuntament de Vallirana

Aquesta proposta d’acord només modifica l’abast de l’acord adoptat el 30 d’octubre de delegar certes competències de l’ajuntament de Vallirana a la Diputació de Barcelona.

Vot de Junts per Vallirana: A FAVOR. La justificació de l’acord és que l’organisme de gestió tributària ha disposa de la informació i, per tant, es suprimeixen les competències delegades: “suprimir la qualificació de les infraccions i imposició de sancions tributàries”.

8) Aprovació ordenança fiscal reguladora de la conservació, neteja i tancament de terrenys i solars i execució de la pavimentació de la vorera.

El que pretèn aquesta proposta d’acord és ordenar els terrenys i solars de Vallirana; arreglar les voreres; tancar aquells solars que estiguin oberts; netejar solars que estiguin abandonats; etc. Bàsicament, treballar per una Vallirana neta, organitzada i ordenada.

Vot de Junts per Vallirana: A FAVOR. Entenem que és una ordenança que permetrà netejar i ordenar les voreres i els terrenys i solars abandonats de Vallirana.

ALTRES PUNTS DEL PLE MUNICIPAL

1) Creació d’una comissió per nomenar i assignar denomacions a vies, espais i equipaments de Vallirana

Aquesta comissió pretèn nomenar alguns carres, vies, espais i equipaments a Vallirana que resten, actualment, sense nom.

Vot de Junts per Vallirana: ABSTENCIÓ. Des de Junts per Vallirana valorem positivament la creació d’aquesta comissió: entenem que és possible dotar de noms a moltes vies i espais que, actualment, no el tenen. No obstant això, la comissió és molt tancada i no està oberta a la participació, més enllà de l’equip de govern i d’algunes entitats. Des de Junts per Vallirana defensem que la tasca de posar noms a les vies i espais públics hauria de ser assumida pels veïns i veïnes. Per això mateix, ens vam abstenir.

2) Rectificació calssificació econòmica d’algunes partides integrants del pressupots de 2015 resumida per capítols al B.O.P.

Vot de Junts per Vallirana: A FAVOR. Aquest punt només proposa rectificar la calssificació econòmica d’algunes partides per tal que aquesta classificació dels pressupostos del 2015 coincideixi amb les del B.O.P. Res més a comentar.

3) Modificació reglament de funcionament de la taula de cooperació social i treball en xarxa

Aquesta modificació contempla que la comissió de desnonaments quedi integrada a la taula de cooperació social i de treball en xarxa (la taula de cooperació va ser creada a sol·licitud de l’Assemblea de Vallirana, moviment on participavem molts dels companys i companyes de Junts per Vallirana).

Vot de Junts per Vallirana: A FAVOR. La comissió de desnonaments queda integrada i tindrà el mateix funcionament. Per tant, hi estem a favor. Per últim, comentar que existeix una PAH a Sant Vicenç, la qual rep informació de tots els casos de desnonaments a Vallirana.

4) Creació comissió d’ajuda a les persones refugiades

Punt que aproba i ratifica la comissió creada a l’ajuntament per ajudar a les persones refugiades.

Vot de Junts per Vallirana: A FAVOR. Res a comentar. Totalment d’acord en aquesta qüestió. Comentar que Junts per Vallirana participa activament en aquesta comissió i que ha estat present a totes les reuniones.

MOCIONS PRESENTADES PER ALTRES FORMACIONS

a) Moció PSC de reubig a qualsevol retallada de personal o de pressupost als centres d’atenció primaria de Vallirana.

Vot de Junts per Vallirana: A FAVOR. Des de Junts per Vallirana ens posicionem d’acord en aquesta moció i en totes aquelles que mantinguin la línia de combatre les retallades als centres de salut.

b) Moció PSC+ERC+Si es Pot sobre Inovyn-Solvay

Vot de Junts per Vallirana: A FAVOR. No obstant això, cal matitzar que el nostre sí va ser un ‘sí crític’. Defensem les causes dels treballadors i treballadores per tal que mantinguin els seus llocs de treball, disposin d’unes condicions laborals dignes i no pateixin retallades en els seus drets laborals. En aquest cas, però, també volíem deixar sobre la taula que l’empresa Inovyn-Solvay ha estat denunciada en reiterades ocasions per ONG sobre el seu alt impacte ambiental (de fet, Vallirana estaria en codi vermell en cas d’una possible falla dels procediments d’Inovyn Solvay).

c) Moció Ciutadans pagament del deute que té la Generalitat de Catalunya amb les farmàcies

Vot de Junts per Vallirana: ABSTENCIÓ. Des de Junts per Vallirana vam considerar que alguns aspectes no quedaven correctament reflectits a la moció i ens generaven molts dubtes. D’altra banda, considerem que aquesta moció hauria d’haver estat molt més àmplia (no només amb les farmàcies).

d) Moció ERC + CiU de suport al president Mas, l’exvicepresidenta Ortega i la Consellera Rigau

Vot de Junts per Vallirana: ABSTENCIÓ. Tot i que cal reconèixer l’acte democràtic de posar les urnes al carrer (un acte que defensem), des de Junts per Vallirana creiem que cal anar molt més enllà d’aquesta moció i desobeïr l’imputació del TC (naturalment, creiem que l’estrategia de l’Artur Mas, tot i posar les urnes al carrer, no gira entorn a l’òrbitra de desobeïr el marc de l’Estat. En aquest sentit, no podiem votar a favor d’una moció de suport explícit a la seva figura).

A %d bloguers els agrada això: